About Us

ประวัติบริษัท

บริษัท นีโอ 727 จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2554 ดำเนินธุรกิจด้านบริการรับเหมางานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดย ทีมงาน วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ที่มากประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานโครงการ ขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันบริษัท นีโอ 727 จำกัด ได้รับความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจโดยการร่วมงานกับโครงการใหญ่ๆ ของ บริษัท ยูนิ เวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) บริษัท แกรนด์ ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท์ จำกัด บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) เป็นต้น

บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหาร จัดการ และการเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่พัฒนาความสามารถในการผลิตงานที่ดี คุณภาพดี และเรามีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านให้คำปรึกษาและความเป็นมืออาชีพ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจ เน้นการให้บริการที่ดี ซื่อสัตย์ ยุติธรรม รับผิดชอบ จริงใจต่อลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ และกลับมา ใช้บริการของเราอีก

Mission / พันธกิจ

บริการดี มีคุณธรรม สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ

ธุรกิจในเครือ

1. บริษัท นีโอ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2544 ดำเนินธุรกิจด้านติดตั้งและบริการระบบปรับอากาศอาคาร
2. บริษัท ยูเวิอร์ค 999 จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.2555 ดำเนินธุรกิจด้านบริการรับเหมาก่อสร้าง