Career

Neo 727 Co., Ltd.

บริษัท นีโอ 727 จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2554 ดำเนินธุรกิจด้านบริการรับเหมางานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดย ทีมงาน วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ที่มากประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานโครงการ ขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันบริษัท นีโอ 727 จำกัด ได้รับความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจ โดยการร่วมงานกับโครงการใหญ่ๆ หลายโครงการ ขณะนี้ทางบริษัทมีความประสงค์รับทีมงานที่มีประสบการณ์ และความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งงานดังนี้

Project Engineer (Mechanical) ประจำ Site ก่อสร้าง
หน้าที่รับผิดชอบ
- อ่านแบบและถอดแบบระบบเครื่องกล
- ควบคุมงานติดตั้งระบบเครื่องกลภายในอาคาร
- มีความรู้ความถนัดหน้างานติดตั้งระบบเครื่องกลในอาคารได้ดี
- สอนงานให้กับทีมงานได้

สวัสดิการ
1. ประกันภัยกลุ่ม 2 กรมธรรม์: ประกันชีวิต + ประกันอุบัติเหตุ และประกันสังคม
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. เงินโบนัสประจำปี ตามผลกำไรของบริษัท
4. เสื้อแบบฟอร์มบริษัทประจำปี
5. ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
6. มีวันหยุดประจำปีตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด
7. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ งานแต่งงาน คลอดบุตร งานอุปสมบท และงานฌาปนกิจ ของพนักงาน บุตร บิดา มารดา
จำนวนที่รับ 1
รายได้ต่อเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3. มีประสบการณ์ควบคุมและการจัดการงานติดตั้งระบบเครื่องกลในอาคาร อย่างน้อย 5 ปี
4. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Auto CAD ได้พอใช้
 5. มีการพัฒนาตนเองเพิ่มทักษะความรู้ด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
6. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล (กว.ภาคี)
7. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้

สนใจสมัครงานกรุณาส่ง Resume ได้ที่ E-mail: chartthavarin.t@neo727.co.th 
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02-082-1838-41 ต่อ 711
ส่งข้อมูลสมัครงาน

Mechanical Engineer (Estimate)
หน้าที่รับผิดชอบ
1. สามารถอ่านแบบระบบเครื่องกล-ระบบสุขาภิบาลได้ดี
2. มีความรู้ความเข้าใจในการถอดแบบและประเมินราคาระบบเครื่องกล-ระบบสุขาภิบาล; 
   (ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบปรับอากาศ, ระบบบำบัดน้ำเสีย) ภายในอาคารได้ดี
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดได้
4. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

สวัสดิการ:
1. ประกันภัยกลุ่ม 2 กรมธรรม์ และประกันสังคม
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. เงินโบนัสประจำปี ตามผลกำไรของบริษัท
4. เสื้อแบบฟอร์มบริษัทประจำปี
5. ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
6. มีวันหยุดประจำปีตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด

วัน-เวลาทำงาน: จันทร์ – เสาร์  เวลา 8.00 – 17.00 น.
สนใจติดต่อส่งประวัติสมัครงานได้ที่ E-mail: chartthavarin@gmail.com, chartthavarin.t@neo727.co.th
จำนวนที่รับ 1
รายได้ต่อเดือน ตามประสบการณ์
คุณสมบัติ
สถานที่ทำงานประจำสำนักงานใหญ่

- เพศชาย / หญิง  อายุ  25  ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
- มีประสบการณ์ถอดแบบ-ประเมินราคาระบบเครื่องกล-ระบบสุขาภิบาลอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Auto CAD เป็นอย่างดี
- มีการพัฒนาตนเองเพิ่มทักษะความรู้ด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) วิศวกรรมเครื่องกล ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้
ส่งข้อมูลสมัครงาน

พนักงานสโตร์สนาม (ประจำ Site ก่อสร้าง)
หน้าที่รับผิดชอบ
1. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Offices ได้คล่อง
2. สามารถจัดทำระบบการเบิก-จ่ายของเข้า-ออกสโตร์ได้ดี
3. สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

สวัสดิการ:
1. ประกันภัยกลุ่ม 2 กรมธรรม์ (ชีวิต+อุบัติเหตุ) และประกันสังคม
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. เงินโบนัสประจำปี ตามผลกำไรของบริษัท
4. เสื้อแบบฟอร์มบริษัทประจำปี
5. ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
6. มีวันหยุดประจำปีตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด

วัน-เวลาทำงาน: จันทร์ – เสาร์  เวลา 8.00 – 17.00 น.
สนใจติดต่อส่งประวัติสมัครงานได้ที่ E-mail: chartthavarin@gmail.com, chartthavarin.t@neo727.co.th
จำนวนที่รับ 2
รายได้ต่อเดือน ตามประสบการณ์
คุณสมบัติ
สถานที่ทำงานประจำหน่วยงานก่อสร้าง (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล)

- เพศ: หญิง / ชาย  อายุ  22  ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้
ส่งข้อมูลสมัครงาน

Electrical Designs Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)
หน้าที่รับผิดชอบ
1.สามารถเขียนแบบงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม AutoCAD/ Revit / BIM ได้ดี
2. มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและเขียนแบบติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารได้เป็นอย่างดี
3. สามารถถอดแบบได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

สวัสดิการ:
1. ประกันภัยกลุ่ม 2 กรมธรรม์ (ชีวิต + อุบัติเหตุ) และประกันสังคม
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. เงินโบนัสประจำปี ตามผลกำไรของบริษัท
4. เสื้อแบบฟอร์มบริษัทประจำปี
5. ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
6. มีวันหยุดประจำปีตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด
7. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ งานแต่งงาน คลอดบุตร งานอุปสมบท และงานฌาปนกิจ ของพนักงาน บุตร บิดา มารดา
จำนวนที่รับ 1
รายได้ต่อเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ออกแบบ เขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD / Revit / BIM มาก่อน
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้

สนใจสมัครงานกรุณาส่ง Resume ได้ที่ E-mail: chartthavarin.t@neo727.co.th 
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02-082-1838-41 ต่อ 711
ส่งข้อมูลสมัครงาน

Foreman ระบบสุขาภิบาล/ประปา (ประจำ Site ก่อสร้าง)
หน้าที่รับผิดชอบ
สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

1. สามารถควบคุมงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารได้
2. มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านแบบติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารได้เป็นอย่างดี
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
4. สามารถติดต่อประสานงานกับทุกคนได้ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

สวัสดิการ:
1. ประกันภัยกลุ่ม 2 กรมธรรม์ (ชีวิต + อุบัติเหตุ) และประกันสังคม
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. เงินโบนัสประจำปี ตามผลกำไรของบริษัท
4. เสื้อแบบฟอร์มบริษัทประจำปี
5. ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
6. มีวันหยุดประจำปีตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด
7. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ งานแต่งงาน คลอดบุตร งานอุปสมบท และงานฌาปนกิจ ของพนักงาน บุตร บิดา มารดา
จำนวนที่รับ 2
รายได้ต่อเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป 
3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้
5. ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครงานกรุณาส่ง Resume ได้ที่ E-mail: chartthavarin.t@neo727.co.th 
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02-082-1838-41 ต่อ 711
ส่งข้อมูลสมัครงาน

   1 2 3