Career

Neo 727 Co., Ltd.

บริษัท นีโอ 727 จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2554 ดำเนินธุรกิจด้านบริการรับเหมางานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดย ทีมงาน วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ที่มากประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานโครงการ ขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันบริษัท นีโอ 727 จำกัด ได้รับความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจ โดยการร่วมงานกับโครงการใหญ่ๆ หลายโครงการ ขณะนี้ทางบริษัทมีความประสงค์รับทีมงานที่มีประสบการณ์ และความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งงานดังนี้

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค (จป. เทคนิค)
หน้าที่รับผิดชอบ - เป็นพนักงานประจำ ปฏิบัติงานประจำ Site ก่อสร้าง (กรุงเทพฯ - ปริมณฑล)

โดยมีหน้าที่ตามพรบ.ฯ ของ จป.เทคนิค ดังนี้

1.ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน
2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายรวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3.แนะนําให้ลูกจ้างปฏิบัติตามข้อบังคับและคู่มือตามข้อ 3 (ข้อ 3 นี้ คือ ข้อที่ระบุว่าสถานประกอบการจะต้องจัดให้มีข้อบังคับและคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยไว้ในสถานประกอบการ)
4.ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญ อันเนื่องจากการทํางาน และรายงานผลรวมทั้งเสนอแนะต่อนายจ้างเพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า
5.รวบรวมสถิติ จัดทํารายงาน และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประสบอันตรายการเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรําคาญอันเนื่องจากการทํางานของลูกจ้าง
6.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทํางานอื่นตามที่นายจ้างมอบหมาย

จำนวนที่รับ 1
รายได้ต่อเดือน ตามประสบการณ์
คุณสมบัติ

1. เพศชาย อายุ 25 - 35 ปี
2. จบปวช./ปวส. สาขาช่างกล ช่างไฟฟ้า
3. มีประสบการณ์ทำงาน จป.เทคนิค ใน Site ก่อสร้าง อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
4. สามารถปฏิบัติงานใน Site ต่างๆ ของบริษัทตามแผนการทำงาน
5. สามารถปฎิบัติงานตามพรบ.หน้าที่ของจป.เทคนิค ได้เป็นอย่างดี
6. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้

สวัสดิการ:

1. ประกันภัยกลุ่ม 2 กรมธรรม์ (ชีวิต+อุบัติเหตุ) และประกันสังคม
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. เงินโบนัสประจำปี ตามผลกำไรของบริษัท
4. เสื้อฟอร์มบริษัทประจำปี
5. ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
6. มีวันหยุดประจำปีตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด
7. มีเงินค่าช่วยเหลือการคลอดบุตร งานแต่งงาน งานอุปสมบท งานฌาปนกิจพนักงาน บิดา มารดา

 วัน-เวลาทำงาน: จันทร์ – เสาร์  เวลา 8.00 – 17.00 น.

สนใจติดต่อส่งประวัติสมัครงานได้ที่ E-mailchartthavarin.t@neo727.co.th

ส่งข้อมูลสมัครงาน