Career

Neo 727 Co., Ltd.

บริษัท นีโอ 727 จำกัด เริ่มก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2554 ดำเนินธุรกิจด้านบริการรับเหมางานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร โดย ทีมงาน วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค ที่มากประสบการณ์ในการบริหารจัดการงานโครงการ ขนาดใหญ่ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันบริษัท นีโอ 727 จำกัด ได้รับความน่าเชื่อถือ และได้รับความไว้วางใจ โดยการร่วมงานกับโครงการใหญ่ๆ หลายโครงการ ขณะนี้ทางบริษัทมีความประสงค์รับทีมงานที่มีประสบการณ์ และความสามารถเข้าร่วมงานกับบริษัทในตำแหน่งงานดังนี้

Project Engineer (Mechanical) ประจำหน่วยงานก่อสร้าง
หน้าที่รับผิดชอบ
จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
- อ่านแบบและถอดแบบระบบเครื่องกล
- ควบคุมงานติดตั้งระบบเครื่องกลภายในอาคาร
- มีความรู้ความถนัดหน้างานติดตั้งระบบเครื่องกลในอาคารได้ดี
- สอนงานให้กับทีมงานได้

สวัสดิการ
1. ประกันภัยกลุ่ม 2 กรมธรรม์: ประกันชีวิต + ประกันอุบัติเหตุ และประกันสังคม
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. เงินโบนัสประจำปี ตามผลกำไรของบริษัท
4. เสื้อแบบฟอร์มบริษัทประจำปี
5. ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
6. มีวันหยุดประจำปีตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด
7. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ งานแต่งงาน คลอดบุตร งานอุปสมบท และงานฌาปนกิจ ของพนักงาน บุตร บิดา มารดา
จำนวนที่รับ
รายได้ต่อเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
3. มีประสบการณ์ควบคุมและการจัดการงานติดตั้งระบบเครื่องกลในอาคาร อย่างน้อย 5 ปี
4. มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Auto CAD ได้พอใช้
 5. มีการพัฒนาตนเองเพิ่มทักษะความรู้ด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
6. มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล (กว.ภาคี)
7. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้

สนใจสมัครงานกรุณาส่ง Resume ได้ที่ E-mail: chartthavarin.t@neo727.co.th 
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02-082-1838-41 ต่อ 711
ส่งข้อมูลสมัครงาน

Mechanical Engineer (Estimate)
หน้าที่รับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
1. สามารถอ่านแบบระบบเครื่องกล-ระบบสุขาภิบาลได้ดี
2. มีความรู้ความเข้าใจในการถอดแบบและประเมินราคาระบบเครื่องกล-ระบบสุขาภิบาล; 
   (ระบบป้องกันอัคคีภัย, ระบบปรับอากาศ, ระบบบำบัดน้ำเสีย) ภายในอาคารได้ดี
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สามารถปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดได้
4. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
สวัสดิการที่มีให้พนักงานของบริษัทฯ:
1. ประกันภัยกลุ่ม 2 กรมธรรม์ และประกันสังคม
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. เงินโบนัสประจำปี ตามผลกำไรของบริษัท
4. เสื้อแบบฟอร์มบริษัทประจำปี
5. ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
6. มีวันหยุดประจำปีตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด

วัน-เวลาทำงาน: จันทร์ – เสาร์  เวลา 8.00 – 17.00 น.
สนใจติดต่อส่งประวัติสมัครงานได้ที่ E-mail: chartthavarin@gmail.com, chartthavarin.t@neo727.co.th
จำนวนที่รับ 1 อัตรา
รายได้ต่อเดือน ตามประสบการณ์
คุณสมบัติ
สถานที่ทำงานประจำสำนักงานใหญ่
คุณสมบัติ:
- เพศชาย / หญิง  อายุ  25  ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
- มีประสบการณ์ถอดแบบ-ประเมินราคาระบบเครื่องกล-ระบบสุขาภิบาลอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- มีความรู้ความเข้าใจในการใช้โปรแกรม Auto CAD เป็นอย่างดี
- มีการพัฒนาตนเองเพิ่มทักษะความรู้ด้านวิศวกรรมระบบประกอบอาคาร
- มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) วิศวกรรมเครื่องกล ถ้ามีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้
ส่งข้อมูลสมัครงาน

พนักงานสโตร์สนาม (Site Store)
หน้าที่รับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบ:
1. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Offices ได้คล่อง
2. สามารถจัดทำระบบการเบิก-จ่ายของเข้า-ออกสโตร์ได้ดี
3. สามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้ดี
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
5. สามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
สวัสดิการที่มีให้พนักงานของบริษัทฯ:
1. ประกันภัยกลุ่ม 2 กรมธรรม์ และประกันสังคม
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. เงินโบนัสประจำปี ตามผลกำไรของบริษัท
4. เสื้อแบบฟอร์มบริษัทประจำปี
5. ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
6. มีวันหยุดประจำปีตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด

วัน-เวลาทำงาน: จันทร์ – เสาร์  เวลา 8.00 – 17.00 น.
สนใจติดต่อส่งประวัติสมัครงานได้ที่ E-mail: chartthavarin@gmail.com, chartthavarin.t@neo727.co.th
จำนวนที่รับ
รายได้ต่อเดือน ตามประสบการณ์
คุณสมบัติ
จำนวน  3  อัตรา  
สถานที่ทำงานประจำหน่วยงานก่อสร้าง
คุณสมบัติ:
- เพศ: หญิง / ชาย  อายุ  22  ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส. ทุกสาขา
- มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป
- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้
ส่งข้อมูลสมัครงาน

Electrical Designs Engineer (ประจำสำนักงานใหญ่)
หน้าที่รับผิดชอบ
จำนวน 1 อัตรา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
1.สามารถเขียนแบบงานระบบวิศวกรรมประกอบอาคารระบบไฟฟ้าด้วยโปรแกรม AutoCAD/ Revit / BIM ได้ดี
2. มีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบและเขียนแบบติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารได้เป็นอย่างดี
3. สามารถถอดแบบได้ (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้

สวัสดิการ
1. ประกันภัยกลุ่ม 2 กรมธรรม์: ประกันชีวิต + ประกันอุบัติเหตุ และประกันสังคม
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. เงินโบนัสประจำปี ตามผลกำไรของบริษัท
4. เสื้อแบบฟอร์มบริษัทประจำปี
5. ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
6. มีวันหยุดประจำปีตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด
7. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ งานแต่งงาน คลอดบุตร งานอุปสมบท และงานฌาปนกิจ ของพนักงาน บุตร บิดา มารดา
จำนวนที่รับ
รายได้ต่อเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
4. มีประสบการณ์ออกแบบ เขียนแบบด้วยโปรแกรม AutoCAD / Revit / BIM มาก่อน
5. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้

สนใจสมัครงานกรุณาส่ง Resume ได้ที่ E-mail: chartthavarin.t@neo727.co.th 
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02-082-1838-41 ต่อ 711
ส่งข้อมูลสมัครงาน

Foreman (SN) ระบบสุขาภิบาล/ประปา (ประจำหน่วยงานก่อสร้าง)
หน้าที่รับผิดชอบ จำนวน 2 อัตรา

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
1. สามารถควบคุมงานติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารได้
2. มีความรู้ความเข้าใจในการอ่านแบบติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคารได้เป็นอย่างดี
3. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
4. สามารถติดต่อประสานงานกับทุกคนได้ดี และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

สวัสดิการ
1. ประกันภัยกลุ่ม 2 กรมธรรม์: ประกันชีวิต + ประกันอุบัติเหตุ และประกันสังคม
2. ตรวจสุขภาพประจำปี
3. เงินโบนัสประจำปี ตามผลกำไรของบริษัท
4. เสื้อแบบฟอร์มบริษัทประจำปี
5. ท่องเที่ยวและสัมมนาประจำปี
6. มีวันหยุดประจำปีตามกฎหมายพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานกำหนด
7. สวัสดิการเงินช่วยเหลือ งานแต่งงาน คลอดบุตร งานอุปสมบท และงานฌาปนกิจ ของพนักงาน บุตร บิดา มารดา
จำนวนที่รับ
รายได้ต่อเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
คุณสมบัติ
1. เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปวช.ขึ้นไป 
3. มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ้นไป
4. สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้พอใช้
5. ผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้วจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สนใจสมัครงานกรุณาส่ง Resume ได้ที่ E-mail: chartthavarin.t@neo727.co.th 
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.02-082-1838-41 ต่อ 711
ส่งข้อมูลสมัครงาน

   1 2