PR & Event

Neo 727 ซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี 2563

รายละเอียด PR & Event


บริษัท นีโอ 727 จำกัด ได้จัดฝึกอบรมซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี พ.ศ. 2563 ตามกฎกระทรวงแรงงาน ตามมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และ มาตรา 8 วรรคหนึ่ง แห่งพ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 ณ อาคารสำนักงานใหญ่ ห้องประชุมใหญ่ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 ธันวาคม 2563