Service

การให้บริการของบริษัท

 • ออกแบบงานโครงสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม วิศวกรรม
 • ติดตั้ง ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบปรับอากาศ ระบบระบายอากาศ และระบบสื่อสารโทรคมนาคม ดังนี้
 • อาคารโรงงาน
 • อาคารสำนักงาน
 • อาคารชุดพักอาศัย
 • งานระบบไฟฟ้า
 • งานระบบสุขาภิบาล
 • งานระบบป้องกันอัคคีภัย
 • งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
 • งานระบบสื่อสารโทรคมนาคม

 • รายละเอียดขอบเขตการดำเนินงานของบริษัทฯ

  1. งานบริการทางด้านวิศวกรรม: ออกแบบ และติดตั้ง งานระบบต่างๆ
 • ระบบไฟฟ้า
 • ระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 • ระบบสุขาภิบาล
 • ระบบดับเพลิง (สปริงเกอร์) ป้องกันอัคคีภัย
 • ระบบระบายอากาศ และติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

 • 2. งานบริการด้านตรวจสอบและบำรุงรักษางานระบบอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
 • ตรวจสอบการทำงานและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า
 • ตรวจสอบการทำงานและซ่อมแซมระบบโทรศัพท์ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบทีวีวงจรปิดระบบสื่อสารโทรคมนาคม
 • ตรวจสอบการทำงานและซ่อมแซมระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัยของอาคาร

 • 3. งานบริการด้านตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
 • ตรวจเช็คและทำความสะอาดแผงกรองอากาศเครื่องปรับอากาศ
 • หยอดน้ำมันหล่อลื่นลูกปืนพัดลม และมอเตอร์
 • ตรวจสอบและติดตั้งปรับสายพานตามความจำป็น
 • ทำความสะอาดคอยล์ ถาดรองน้ำ และท่อน้ำทิ้งตามความจำเป็น
 • ตรวจสอบระบบน้ำยาเครื่องปรับอากาศ
 • ตรวจและปรับเครื่องควบคุมอุณหภูมิ
 • ตรวจสอบการทำงานของหลอดไฟฟ้า และระบบควบคุม
 • วัดค่า Voltage ของ Compressor และมอเตอร์พัดลม
 • วัดค่า Amp. ของ Compressor และมอเตอร์พัดลม
 • ล้างใหญ่ด้วยน้ำแรงดันสูง 1 ครั้ง/ปี
 • สรุปรายงานของการตรวจสอบทุกส่วน